Regulamin

Niniejsza regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady strony internetowej www.pracaonline.net funkcjonującej pod domeną http://pracaonline.net

Regulamin określa obowiązki i zakres odpowiedzialności witryny www.pracaonline.net jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego stronę.

 1. Administratorem strony jest firma Invest Group Pełczyńskiego 16/23 01-471 Warszawa ( spokeo )
 2. Strona wraz z wszystkimi jej składowymi jest chroniona przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 z późn. zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z późn. zm.
 3. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług pośrednictwa pracy w formie elektronicznej na rzecz konsumentów
 4. Pracaonline.net jest serwisem umożliwiającym dodawania ofert pracy przez pracodawców i wyszukiwanie ofert pracy we własnych zasobach
 5. Dodawanie ofert pracy jest bezpłatne tak samo jak ich przeglądanie. Opłaty są pobrane za ogłoszenie inne niż standardowe w przypadku pracodawców w w przypadku osób szukających pracy za nieograniczony dostęp do wszystkich ogłoszeń
 6. Cena dostępu do ogłoszeń to 50 zł/30 dni za dostęp do ogłoszeń. Płatności subskrypcji odnawiana automatycznie co 30 dni.
 7. W przypadku braku rezygnacji przed usunięciem konta naliczona zostanie kwota 50 zł odnawialna co 30 dni za dostęp do ogłoszeń. Opłata będzie naliczana do chwili dezaktywacji subskrypcji w panelu lu kontaktu z administracją portalu.
 8. Cena dodania ogłoszenia zwykłego jest darmowa a w przypadku ogłoszeń premium ramka i wyróżnienie to 5 zł brutto za każdy dodatek
 9. Zarządca strony internetowej pracaonline.net stara się rozwijać serwis i umożliwiać znalezienie pracy która może być wykonywana przez internet
 10. Serwis jest pośrednikiem w dostarczaniu ofert pracy i nie gwarantuje jej uzyskania ze swoich zasobów.
 11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z niem 1.2.2016 r
 12. W przypadku pytań i reklamacji prosimy o kontakt pod adresem kontakt(malpa)pracaonline.net lub przez formularz kontaktowy
 13. Serwis nie gwarantuje otrzymania pracy. Jest to tylko narzędzie pośredniczące pomiędzy pracodawcami zamieszczającymi oferty pracy a pracownikami szukającymi pracy. Serwis pobiera opłatę za dostęp do swoich zasobów niezależnie od rezultatu poszukiwania pracy

 Poniższa część dotyczny płatności telefon DIRECT BILLING


I. Wstęp


1. Niniejszy regulamin Serwisu www oraz Usługi Direct Billing „praca” (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne zasady korzystania z płatnych usług serwisu https://pracaonline.net przez indywidualnego użytkownika, którego obsługę prowadzi firma Invest Group Ciołka 12/428 01-402 Warszawa zwanym dalej „Dostawcą”.
2. Z usług Serwisu mogą korzystać użytkownicy telefonów komórkowych będący abonentami sieci PTK Centertel Sp. z o.o. (ORANGE), Polkomtel S. A. (Plus), P4 Sp. z o. o. (Play) oraz sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. (T-Mobile) mający prawo do ich użytkowania w tym do korzystania z usług Direct Billing.


II. Definicje


1. Serwis internetowy - „Serwis” - oznacza serwis, dostępny na stronie https://pracaonline.net wraz z treściami na niej udostępnionymi. Serwis jest przeznaczony do korzystania przez Użytkowników zgodnie z niniejszym regulaminem.
2. Użytkownik - osoba odwiedzająca stronę, która zarejestrowała się w serwisie.
3. Direct Billing jest to subskrypcja SMS, która zostaje wysłana do użytkownika, w wykonaniu złożonego wcześniej przez użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem zamówienia, który to SMS zawiera zamówioną przez użytkownika treść, za którą użytkownik dokonuje opłaty.
4. Usługa Direct Billing „PRACA” - usługa subskrypcji Premium , którą może aktywować wyłącznie Użytkownik telefonu komórkowego. W ramach usługi Użytkownik będzie otrzymywał wiadomości od dnia zapisania zamówione treści tj. informacje o aktywacji (przedłużeniu działającej usługi). Koszt odebrania wiadomości sms ponosi użytkownik. Warunkiem skorzystania z serwisu jest posiadanie środków na koncie oraz przebywanie w zasięgu sieci komórkowej.
5. Rejestracja – polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez podania numeru telefonu i kodu PIN który będzie hasłem
6. Program – aplikacja udostępniana Użytkownikowi po aktywowaniu Usługi „PRACA”


III. Zasady ogólne


1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w granicach obowiązującego w Polsce prawa, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, w szczególności dotyczącymi korzystania z sieci internet. Użytkownik w szczególności nie może:
a) naruszać praw bądź zakłócać możliwości korzystania z Serwisu przez innych użytkowników;
b) naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich;
c) korzystać z Serwisu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia
prawidłowego działania oferowanych w nim usług;
d) naruszać poprzez swoje działanie, jakichkolwiek praw i interesów osób prywatnych, osób prawnych, przedsiębiorców, instytucji, itp., a także przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wysyłanie wiadomości SMS, przez osoby nieuprawnione z telefonu użytkownika.
3. Użytkownik serwisu zobowiązany jest podać w trakcie rejestracji wyłącznie swoje prawdziwe i zgodne z prawem dane, a w szczególności należący wyłącznie do niego aktywny adres e-mail. Za posłużenie się przez użytkownika adresem e-mail innej osoby właściciel serwisu https://pracaonline.net nie ponosi odpowiedzialności.
4. Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania serwisu w celu pobierania treści o charakterze bezprawnym w szczególności treści naruszających przepisy prawa autorskiego oraz których dystrybucja stanowi złamanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


IV. Uzyskanie dostępu do Serwisu i skorzystanie z Usługi Direct billing


1. Użytkownik uzyskuje dostęp do zasobów serwisu bez limitu po dokonaniu aktywacji serwisu aż do czasu jego dezaktywacji.
2. W celu skorzystania z Usługi Direct Billing „praca” (aktywacji serwisu) użytkownik powinien przeprowadzić rejestrację na stronie internetowej https://pracaonline.net i (w zależności od operatora), web-rejestrację, dzięki czemu otrzyma na swój telefon komórkowy kod PIN. Kod ten należy podać w formularzu serwisu internetowego po zarejestrowaniu się. Usługa będzie dostępna od 15.12.2018 r. do odwołania.
3. Kod PIN, o którym mowa w pkt. 2 wysłany zostanie w wiadomości sms na telefon Użytkownika niezwłocznie po aktywowaniu usługi.
4. Koszty wysłania wiadomości jest zgodny z cennikiem operatora.
5. Użytkownik aktywujący subskrypcję usługi „praca” wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości z zamówioną treścią w częstotliwościach i o porach wskazanych w niniejszym Regulaminie na podany przez siebie numer telefonu.
6. Użytkownik otrzyma określony dostęp do serwisu w ramach opłaty. W przypadku karty kredytowej jest to 50 zł za 30 dni

7. Ważność konta będzie odnawiania automatycznie aż do rezygnacji z dalszej usługi
8. Opłaty pobierane są w drodze obciążenia rachunku telefonicznego abonenta (w przypadku telefonu na abonament) albo potrącenia opłaty z konta abonenta (w przypadku telefonu na kartę pre-paid).
9. W celu zakończenia działania usługi „praca” (dezaktywacji serwisu) należy wysłać sms dezaktywacyjny o treści XXX na numer YYY
10. Wiadomość dezaktywująca usługę musi być w każdym przypadku wysłana z numeru telefonu komórkowego, dla którego usługa została zamówiona.
11. W celu korzystania z Usługi użytkownik powinien mieć włączony telefon komórkowy, na który zamówił Usługę w czasie, w jakim zgodnie z regulaminem ma nastąpić otrzymanie wiadomości.
12. Całkowitą odpowiedzialność za ewentualne błędy przy zamawianiu Usługi (w szczególności wpisanie w treści SMSa nieprawidłowej treści, wysłanie SMSa na nieprawidłowy numer skrócony) ponosi użytkownik. Dostawca nie ma obowiązku wysyłania do użytkownika informacji zwrotnej o przesłaniu niewłaściwej treści SMSa lub o innych błędach przy zamawianiu Serwisów.
13. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skorzystanie z Usługi przez osobę nieuprawnioną (w tym niepełnoletnią).
14. Użytkownik oświadcza, że zdaje sobie sprawę, że aktywując usługę Direct Billing „PRACA” będzie miał możliwość uzyskania dostępu do informacji o numerach telefonów
15. Użytkownik oświadcza, że zna zasady i sposób działania strony i w szczególności liczy się z możliwością pobrania treści, których pobranie może stanowi naruszenie praw autorskich i innych praw, przepisów, ustaw, zasad, reguł i kodeksów obowiązujących w Polsce i innych krajach świata. Od użytkownika zależy jaki link do pobrania wskaże.
16. Użytkownik oświadcza, że ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za dalsze przetwarzanie informacji
17. Użytkownik oświadcza, że nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń od właściciela strony niniejszej
internetowej z tytułu naruszenia przez Użytkownika (subskrybenta) praw autorskich i innych praw, przepisów, ustaw, zasad, reguł i kodeksów obowiązujących w Polsce i innych krajach świata w związku z pobraniem przez Użytkownika (subskrybenta) treści naruszających te prawa za pomocą niniejszego programu.
18. Serwis pracaonline.net jest serwisem legalnym gromadzącym informacje o numerach telefonów oraz użytkownikach. Informacje pochodzą od innych internautów którzy dzielą się wiedzą w serwisie


V. Postanowienia końcowe


1. Regulamin usługi dostępny jest na stronie https://pracaonline.net/regulamin
2. Dostawca zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie do zmiany niniejszego Regulaminu lub innych zasad i warunków świadczenia usług i funkcjonowania Serwisu. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie internetowej Serwisu. W przypadku zmiany regulaminu Uczestnik ma prawo do rezygnacji z serwisu.
3. Przystępując do korzystania z Serwisu i Usługi użytkownik akceptuje treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie. Użytkownik ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność za bezprawny oraz niezgodny z niniejszym regulaminem sposób korzystania z Serwisu, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.
4. Reklamacje dotyczące działania serwisu należy składać w formie elektronicznej na adres email: kontakt@bokonline.net bądź pisemnie na adres „Dostawcy”. Reklamacje powinny zawierać datę i numer telefonu, z którego wysłano wiadomość SMS, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
5. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania poprawnie złożonej reklamacji i odesłane na adres wskazany przez Użytkownika.
6. Reklamacja może tyczyć się okresu jedynie 30 dni wstecz od chwili jej zgłoszenia i działania usługi. Okres powyżej 30 dni wstecz nie będzie rekompensowany w razie ewentualnych reklamacji. Rozpatrzenie takiej reklamacji będzie realizowane zgodnie z pkt V.5.
7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostateczne zapoznania się Użytkownika z ewentualnymi kosztami korzystania z usługi.
8. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Serwisów, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Dostawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisów związanych z jakością usług świadczonych przez operatorów sieci GSM oraz zdarzeń o charakterze siły wyższej.
9. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Serwisów zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu). Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za
koszty poniesione przez użytkownika, wynikające z dokonania zamówienia niezgodnie z informacjami zawartymi w opisach konkretnych Serwisów bądź postanowieniami niniejszego Regulaminu.
10 Całkowita odpowiedzialność Dostawcy wobec użytkownika (dochodzona na podstawie jakiegokolwiek
tytułu prawnego) ograniczona jest do wysokości opłat faktycznie uiszczonych przez użytkownika w związku ze skorzystaniem z Serwisu.
11. Użytkownik przystępując do korzystania z Serwisu oraz Usługi Direct Billing „PRACA” oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz akceptuje jego treść.
12. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z korzystaniem z usług
dostępnych w ramach Serwisu jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Dostawcy.