Regulamin

Niniejsza regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady strony internetowej www.pracaonline.net funkcjonującej pod domeną http://pracaonline.net

Regulamin określa obowiązki i zakres odpowiedzialności witryny www.pracaonline.net jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego stronę.

 1. Administratorem strony jest firma Adconnect Sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Pełczyńskiego 16/23 01-471 Warszawa KRS 0000725198, REGON 369802050, NIP 5272844973
 2. Strona wraz z wszystkimi jej składowymi jest chroniona przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 z późn. zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z późn. zm.
 3. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług pośrednictwa pracy w formie elektronicznej na rzecz konsumentów
 4. Pracaonline.net jest serwisem umożliwiającym dodawania ofert pracy przez pracodawców i wyszukiwanie ofert pracy we własnych zasobach
 5. Dodawanie ofert pracy jest bezpłatne tak samo jak ich przeglądanie. Opłaty są pobrane za ogłoszenie inne niż standardowe w przypadku pracodawców w w przypadku osób szukających pracy za nieograniczony dostęp do wszystkich ogłoszeń
 6. Cena dostępu do ogłoszeń to 30 zł/7 dni lub 50 zł/30 dni za dostęp do ogłoszeń
 7. Cena dodania ogłoszenia zwykłego jest darmowa a w przypadku ogłoszeń premium ramka i wyróżnienie to 5 zł brutto za każdy dodatek
 8. Zarządca strony internetowej pracaonline.net stara się rozwijać serwis i umożliwiać znalezienie pracy która może być wykonywana przez internet
 9. Serwis jest pośrednikiem w dostarczaniu ofert pracy i nie gwarantuje jej uzyskania ze swoich zasobów.
 10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z niem 1.2.2016 r
 11. W przypadku pytań i reklamacji prosimy o kontakt pod adresem kontakt(malpa)pracaonline.net lub przez formularz kontaktowy
 12. Serwis nie gwarantuje otrzymania pracy. Jest to tylko narzędzie pośredniczące pomiędzy pracodawcami zamieszczającymi oferty pracy a pracownikami szukającymi pracy. Serwis pobiera opłatę za dostęp do swoich zasobów niezależnie od rezultatu poszukiwania pracy

Regulamin korzystania z serwisu i usługi Direct Billing PRACA


I. Wstęp


1. Niniejszy regulamin Serwisu www oraz Usługi Direct Billing „praca” (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne zasady korzystania z płatnych usług serwisu https://pracaonline.net przez indywidualnego użytkownika, którego obsługę prowadzi firma Invest Group Ciołka 12/428 01-402 Warszawa zwanym dalej „Dostawcą”.
2. Z usług Serwisu mogą korzystać użytkownicy telefonów komórkowych będący abonentami sieci PTK Centertel Sp. z o.o. (ORANGE), Polkomtel S. A. (Plus), P4 Sp. z o. o. (Play) oraz sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. (T-Mobile) mający prawo do ich użytkowania w tym do korzystania z usług Direct Billing.


II. Definicje


1. Serwis internetowy - „Serwis” - oznacza serwis, dostępny na stronie https://pracaonline.net wraz z treściami na niej udostępnionymi. Serwis jest przeznaczony do korzystania przez Użytkowników zgodnie z niniejszym regulaminem.
2. Użytkownik - osoba odwiedzająca stronę, która zarejestrowała się w serwisie.
3. Direct Billing jest to subskrypcja SMS, która zostaje wysłana do użytkownika, w wykonaniu złożonego wcześniej przez użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem zamówienia, który to SMS zawiera zamówioną przez użytkownika treść, za którą użytkownik dokonuje opłaty.
4. Usługa Direct Billing „PRACA” - usługa subskrypcji Premium , którą może aktywować wyłącznie Użytkownik telefonu komórkowego. W ramach usługi Użytkownik będzie otrzymywał wiadomości od dnia zapisania zamówione treści tj. informacje o aktywacji (przedłużeniu działającej usługi). Koszt odebrania wiadomości sms ponosi użytkownik. Warunkiem skorzystania z serwisu jest posiadanie środków na koncie oraz przebywanie w zasięgu sieci komórkowej.
5. Rejestracja – polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez podania numeru telefonu i kodu PIN który będzie hasłem
6. Program – aplikacja udostępniana Użytkownikowi po aktywowaniu Usługi „PRACA”


III. Zasady ogólne


1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w granicach obowiązującego w Polsce prawa, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, w szczególności dotyczącymi korzystania z sieci internet. Użytkownik w szczególności nie może:
a) naruszać praw bądź zakłócać możliwości korzystania z Serwisu przez innych użytkowników;
b) naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich;
c) korzystać z Serwisu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia
prawidłowego działania oferowanych w nim usług;
d) naruszać poprzez swoje działanie, jakichkolwiek praw i interesów osób prywatnych, osób prawnych, przedsiębiorców, instytucji, itp., a także przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wysyłanie wiadomości SMS, przez osoby nieuprawnione z telefonu użytkownika.
3. Użytkownik serwisu zobowiązany jest podać w trakcie rejestracji wyłącznie swoje prawdziwe i zgodne z prawem dane, a w szczególności należący wyłącznie do niego aktywny adres e-mail. Za posłużenie się przez użytkownika adresem e-mail innej osoby właściciel serwisu https://pracaonline.net nie ponosi odpowiedzialności.
4. Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania serwisu w celu pobierania treści o charakterze bezprawnym w szczególności treści naruszających przepisy prawa autorskiego oraz których dystrybucja stanowi złamanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


IV. Uzyskanie dostępu do Serwisu i skorzystanie z Usługi Direct billing


1. Użytkownik uzyskuje dostęp do zasobów serwisu bez limitu po dokonaniu aktywacji serwisu aż do czasu jego dezaktywacji.
2. W celu skorzystania z Usługi Direct Billing „praca” (aktywacji serwisu) użytkownik powinien przeprowadzić rejestrację na stronie internetowej https://pracaonline.net i (w zależności od operatora), web-rejestrację, dzięki czemu otrzyma na swój telefon komórkowy kod PIN. Kod ten należy podać w formularzu serwisu internetowego po zarejestrowaniu się. Usługa będzie dostępna od 15.12.2018 r. do odwołania.
3. Kod PIN, o którym mowa w pkt. 2 wysłany zostanie w wiadomości sms na telefon Użytkownika niezwłocznie po aktywowaniu usługi.
4. Koszty wysłania wiadomości jest zgodny z cennikiem operatora.
5. Użytkownik aktywujący subskrypcję usługi „praca” wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości z zamówioną treścią w częstotliwościach i o porach wskazanych w niniejszym Regulaminie na podany przez siebie numer telefonu.
6. Użytkownik otrzyma określoną ilość wiadomości przedłużających, zależnie od pakietu jaki wybierze.

2 zł netto (2,46 z vat) dzień ważności konta. Odnowienie co 3 dni

10 zł netto (12,3 z vat) 7 dni ważności konta. Odnowienie co 7 dni

30 zł netto (36,9 z vat) 30 dni ważności konta. Odnowienie co 30 dni

7. Ważność konta będzie odnawiania automatycznie aż do rezygnacji z dalszej usługi
8. Opłaty pobierane są w drodze obciążenia rachunku telefonicznego abonenta (w przypadku telefonu na abonament) albo potrącenia opłaty z konta abonenta (w przypadku telefonu na kartę pre-paid).
9. W celu zakończenia działania usługi „praca” (dezaktywacji serwisu) należy wysłać sms dezaktywacyjny o treści XXX na numer YYY
10. Wiadomość dezaktywująca usługę musi być w każdym przypadku wysłana z numeru telefonu komórkowego, dla którego usługa została zamówiona.
11. W celu korzystania z Usługi użytkownik powinien mieć włączony telefon komórkowy, na który zamówił Usługę w czasie, w jakim zgodnie z regulaminem ma nastąpić otrzymanie wiadomości.
12. Całkowitą odpowiedzialność za ewentualne błędy przy zamawianiu Usługi (w szczególności wpisanie w treści SMSa nieprawidłowej treści, wysłanie SMSa na nieprawidłowy numer skrócony) ponosi użytkownik. Dostawca nie ma obowiązku wysyłania do użytkownika informacji zwrotnej o przesłaniu niewłaściwej treści SMSa lub o innych błędach przy zamawianiu Serwisów.
13. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skorzystanie z Usługi przez osobę nieuprawnioną (w tym niepełnoletnią).
14. Użytkownik oświadcza, że zdaje sobie sprawę, że aktywując usługę Direct Billing „PRACA” będzie miał możliwość uzyskania dostępu do informacji o numerach telefonów
15. Użytkownik oświadcza, że zna zasady i sposób działania strony i w szczególności liczy się z możliwością pobrania treści, których pobranie może stanowi naruszenie praw autorskich i innych praw, przepisów, ustaw, zasad, reguł i kodeksów obowiązujących w Polsce i innych krajach świata. Od użytkownika zależy jaki link do pobrania wskaże.
16. Użytkownik oświadcza, że ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za dalsze przetwarzanie informacji
17. Użytkownik oświadcza, że nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń od właściciela strony niniejszej
internetowej z tytułu naruszenia przez Użytkownika (subskrybenta) praw autorskich i innych praw, przepisów, ustaw, zasad, reguł i kodeksów obowiązujących w Polsce i innych krajach świata w związku z pobraniem przez Użytkownika (subskrybenta) treści naruszających te prawa za pomocą niniejszego programu.
18. Serwis pracaonline.net jest serwisem legalnym gromadzącym informacje o numerach telefonów oraz użytkownikach. Informacje pochodzą od innych internautów którzy dzielą się wiedzą w serwisie


V. Postanowienia końcowe


1. Regulamin usługi dostępny jest na stronie https://pracaonline.net/regulamin
2. Dostawca zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie do zmiany niniejszego Regulaminu lub innych zasad i warunków świadczenia usług i funkcjonowania Serwisu. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie internetowej Serwisu. W przypadku zmiany regulaminu Uczestnik ma prawo do rezygnacji z serwisu.
3. Przystępując do korzystania z Serwisu i Usługi Direct Billing "PRACA" użytkownik akceptuje treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie. Użytkownik ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność za bezprawny oraz niezgodny z niniejszym regulaminem sposób korzystania z Serwisu, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.
4. Reklamacje dotyczące działania serwisu należy składać w formie elektronicznej na adres email: kontakt@pracaonline.net bądź pisemnie na adres „Dostawcy”. Reklamacje powinny zawierać datę i numer telefonu, z którego wysłano wiadomość SMS, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
5. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania poprawnie złożonej reklamacji i odesłane na adres wskazany przez Użytkownika.
6. Reklamacja może tyczyć się okresu jedynie 30 dni wstecz od chwili jej zgłoszenia i działania usługi. Okres powyżej 30 dni wstecz nie będzie rekompensowany w razie ewentualnych reklamacji. Rozpatrzenie takiej reklamacji będzie realizowane zgodnie z pkt V.5.
7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostateczne zapoznania się Użytkownika z ewentualnymi kosztami korzystania z usługi.
8. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Serwisów, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Dostawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisów związanych z jakością usług świadczonych przez operatorów sieci GSM oraz zdarzeń o charakterze siły wyższej.
9. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Serwisów zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu). Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za
koszty poniesione przez użytkownika, wynikające z dokonania zamówienia niezgodnie z informacjami zawartymi w opisach konkretnych Serwisów bądź postanowieniami niniejszego Regulaminu.
10 Całkowita odpowiedzialność Dostawcy wobec użytkownika (dochodzona na podstawie jakiegokolwiek
tytułu prawnego) ograniczona jest do wysokości opłat faktycznie uiszczonych przez użytkownika w związku ze skorzystaniem z Serwisu.
11. Użytkownik przystępując do korzystania z Serwisu oraz Usługi Direct Billing „PRACA” oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz akceptuje jego treść.
12. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z korzystaniem z usług
dostępnych w ramach Serwisu jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Dostawcy.